Deze website gebruikt alleen cookies voor een optimale gebruikerservaring. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. - Meer informatie - Sluit dit bericht

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Bebebasket.nl is onderdeel van Quotex Nederland B.V., gevestigd aan de Joan  Muyskenweg 108, 1114AN Amsterdam-Duivendrecht, KvK Amsterdam 30175350, BTW nr. NL8100.42.381.B01, op Internet opererend onder de naam www.bebebasket.nl.

Artikel 2. Definitie
2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenissen: 

Bebebasket.nl- een handelsnaam van Quotex Nederland B.V., hierna te noemen Bebebasket.nl.

Koper- een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Bebebasket.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Consument Koper- een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Bebebasket.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 


Producten- het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bebebasket.nl evenals op alle overeenkomsten ter zake daarvan. 

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

2.4 BebeBasket is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper. 
2.5 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de (consument)-koper deze algemene leveringsvoorwaarden te accepteren. In geval van verschillen tussen uw bestelling en het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden van Bebebasket.nl gelden te allen tijde de algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de Koper. Bebebasket.nl zal deze overeenkomst per e-mail bevestigen. 

3.2 (Speciale)-aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Limited Edition betekend: op=op

3.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
•    de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en het desbetreffende bestelformulier aan BebeBasket via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Bebebasket.nl ontvangen en per e-mail bevestigd. 
•    de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. 

3.4 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de Koper. Deze overeenkomst kan door Bebebasket.nl herroepen worden in geval de Koper niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Bebebasket.nl de Koper zo snel mogelijk, toch binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling op de hoogte brengen. 

3.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bebebasket.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Bebebasket.nl behoudt zich het recht voor om een artikel dat (tijdelijk) uitverkocht is met een artikel van gelijke (of hogere waarde) te vervangen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW, en exclusief 5.95 euro bezorgkosten via TNT Pakket verzendservice, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De vermelde prijzen voor brievenbuspost zijn inclusief BTW.
Bezorgkosten 
De bezorgkosten binnen Nederland bedragen € 5.95 via Post.nl Parcelware.

Voor verzending buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming. 

4.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Bebebasket.nl in haar bevestiging conform artikel 3.4 van deze voorwaarden aan haar heeft mede gedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bebebasket.nl worden gecorrigeerd. 

Artikel 5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
     ideal 
     vooruitbetaling (per bank of giro) 
     credit card (VISA, Mastercard) 

  achterafbetaling (alleen voor bedrijven, met een betalingstermijn van 7 dagen) 
 bedrijven dienen bij de bestelling het zakelijke e-mail adres te vermelden 

De betalingsmogelijkheden iDEAL en achterafbetaling zijn alleen binnen Nederland mogelijk. 

5.2 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Bebebasket.nl te melden. 

5.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bebebasket.nl is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. 

5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van Bebebasket.nl. 

5.5 Indien Koper (alleen van toepassing voor bedrijven) in Nederland woonachtig is kan hij achteraf betalen. De navolgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: 
     Een maximum openstaand saldo van € 150,- 
     Betalingsconditie: 7 dagen na factuurdatum 

Herinneringskosten: bij niet tijdige betaling wordt het te betalen bedrag verhoogd met administratiekosten. 

5.6 Indien een levering van producten zonder voorafgaand overleg met Bebebasket.nl niet in ontvangst wordt genomen, wordt deze aan BebeBasket geretourneerd. Bebebasket.nl heeft dan het recht om de Koper rente-, administratie en verpakkingskosten evenals de volledige kosten van verzending en retourzending in rekening te brengen. 

5.7 Zodra de Koper de in 5.6 vermelde kosten heeft voldaan evenals het aankoopbedrag van het bestelde, zal BebeBasket de bestelling alsnog verzenden. 

5.8 Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering vanwege niet nakoming door Koper zijn voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250. 
5.9 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de Koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan BebeBasket verschuldigd is, heeft voldaan.
     
Artikel 6. Leveringsvoorwaarden
6.1 BebeBasket streeft ernaar om binnen 24 tot 48 uur (gepersonaliseerde cadeaus tot 3 extra dagen) na goedkeuring van betaling de producten te verzenden, mits de producten voorradig zijn. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling/betaling. Indien het niet mogelijk is de bestelling binnen de gestelde termijn te leveren, omdat een artikel tijdelijk niet in voorraad is of met vertraging aan BebeBasket wordt geleverd, ontvangt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Producten die niet voorradig zijn kunnen niet in een backorder geplaatst worden. Het aankoopbedrag zal, mits betaald, geretourneerd worden.

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

6.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. 

Artikel 7. Gebreken en retourneren
7.1 De Koper/ontvanger dient de geleverde artikelen onmiddellijk te inspecteren om vast te stellen of deze artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en in goede staat zijn afgeleverd. Indien dit niet het geval is, dient de Koper Bebebasket.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch de geconstateerde afwijking(en) en/of gebrek(en) te melden. 

7.2 De Koper, niet zijnde de consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Bebebasket.nl is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan. 

Artikel 8. Wet kopen op afstand
8.1 De consument Koper kan onder de wet kopen op afstand (BW 7,46a-46j) binnen viertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen, dit geld niet voor gepersonaliseerde cadeaus. Tevens is het niet mogelijk een cadeauverpakking uit elkaar te halen om niet gepersonaliseerde producten retour te sturen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Bebebasket.nl aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. 

8.2 In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 werkdagen na de ontbinding aan Bebebasket.nl terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. 

8.3 Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BebeBasket binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Bebebasket.nl betaalde (inclusief de betaalde verzendkosten) middels een bankoverschrijving. 

8.4 Bebebasket.nl is nimmer aansprakelijk voor enig schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Met het gebruik van deze internetsite verklaart Koper dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze internetsite, en de aangeboden producten bij de Koper ligt. 

9.2 Bebebasket.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Bebebasket.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

9.3 BebeBasket.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bebebasket.nl. 

9.4 Indien Bebebasket.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 Het is mogelijk dat Bebebasket.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bebebasket.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 

9.6 Onverminderd het bovenstaande is Bebebasket.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of bewuste roekeloosheid en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Koper. 


Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Bebebasket.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Bebebasket.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Artikel 11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Bebebasket.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

11.2 Bebebasket.nl garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendom van derden. 

Artikel 12. Persoonsgegevens
    De door de Koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Bebebasket.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen. Bebebasket.nl verstrekt geen gegevens aan derden.
Als u geen berichten meer wilt ontvangen van BebeBasket, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar klantenservice@bebebasket.nl. We sturen u dan geen mailings meer. Zie in dit verband ons Privacy Statement dat is te raadplegen op onze internetsite. 

Artikel 13. Klachten en geschillen
13.1 In geval van een geschil of een klacht zal Bebebasket.nl deze in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing, in de zin van herstel of vervanging. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag. 
13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product, in dit geval kan de Koper met zijn klacht terecht bij: Bebebasket.nl, Joan  Muyskenweg 108, 1114AN Amsterdam-Duivendtrech, tel nr. 020 7189389, e-mail: klantenservice@bebebasket.nl. Bebebasket.nl streeft ernaar om de klacht binnen 30 dagen af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de Koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de Koper toekent. 
13.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bebebasket.nl, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel

14. Copyright
14.1 BebeBasket beheert de auteursrechten omtrent alle teksten, afbeeldingen, pagina’s, opmaak en te downloaden bestanden die benaderbaar zijn op de betreffende internetsite pagina’s. Het beheer van dit auteursrecht impliceert dat Bebebasket.nl zelf het auteursrecht bezit dan wel de tekst, afbeelding, opmaak of bestanden met toestemming van de auteursrechthouder publiceert. In overeenstemming met het internationale auteursrecht is alles auteursrechtelijk beschermd of het auteursrechtsymbool © nu wel of niet aanwezig is. 
14.2  Niets van deze site mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van    Bebebasket.nl.

Artikel 15. Diverse bepalingen
15.1 bbbasket.nl is onderdeel van Quotex Nederland B.V. en gevestigd aan de Joan  Muyskenweg 108, 1114AN Amsterdam-Duivendrecht, Amsterdam, KvK Amsterdam 30175350, BTW nr. NL8100.42.381.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Bebebasket.nl op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 

15.2 Bebebasket.nl klantenservice (020-8110010) is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. 

15.3 Bebebasket.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen enkele uren te beantwoorden. 


Algemene Voorwaarden bebebasket.nl, 01 januari 2009

Copyright © 2018 Bebebasket, Inc. All rights reserved.